Etiske retningslinjer

Hos Halsnøy Dokk er alle medarbeidere forpliktet til å utvise god moral og etisk ansvarlighet i henhold til samfunnets lover og regelverk samt selskapets interne prosedyrer og regelverk.

For å oppnå dette, skal vi alltid opprettholde høy etisk standard ved å:

  • Utøve god selskapsstyring.
  • Fremme likestilling, likeverd, åpenhet og toleranse – samt hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, funksjonsevne, religion og livssyn.
  • Sørge for at ingen mottar eller utbetaler penger ”under bordet”, returkommisjon, andre upassende betalinger eller gaver.
  • Vi skal unngå interessekonflikter.
  • Være lojal mot selskapet og beskytte selskapets- og kundenes forretningshemmeligheter, inkl. konfidensiell informasjon.
  • Ikke inngå i upassende diskusjoner med konkurrenter.
  • Beskytte og ta vare på selskapets eiendommer, utstyr og verdier.
  • Sørge for at våre leverandører, konsulenter og andre samarbeidspartnere utøver tilsvarende høy etisk forretningsstandard.

Toppledelsen forplikter seg til- og skal forsikre seg at den øvrige ledelse utøver godt lederskap, har støtte og nødvendige retningslinjer for å sørge for at ovennevnte etiske standard blir etterlevd.

Alle ansatte, inkludert innleid personell og underleverandører, er ansvarlig for å forstå og etterleve disse retningslinjene.