Åpenhetsloven

Halsnøy Dokk AS (HD) jobber aktivt for å sikre at vi overholder grunnleggende menneskerettigheter, samt at vi sikrer anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

VIRKSOMHETENS ORGANISERING OG STRUKTUR

Halsnøy Dokk AS er et skipsverft som er lokalisert i Høylandsbygd, Kvinnherad. Vi driver med klassing, reparasjon og ombygging av skip, samt bygger konstruksjoner i stål.

Vår virksomhet tilbyr hovedsakelig tjenester til offshoreindustrien, samt ulike rederier innen oppdrett, fiske, frakt, ferjer m.m.
Vi har i underkant av 50 fast ansatte, og leier inn personell etter behov til mekanisk-, plate/sveis- og/eller rørarbeid. Vi har tariffavtale med fagforeningen, og innleie av midlertidig personell blir avtalt med dem.

INTEGRASJON AV ANSVARLIG FORRETNINGSATFERD I BEDRIFTENS STYRINGSSYSTEMER
Ansvarlig forretningsatferd er forankret i våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert våre etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene beskriver de generelle etiske prinsippene for styring av HD, inkludert leverandørinteraksjoner, og atferd som forventes av ansatte, partnere (inkludert agenter og innleid personell) og leverandører. 

Ansatte, partnere og leverandører skal sikre at deres ansvar, oppgaver og beslutningstaking skal utføres på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder som HD har satt. Vår QA/HMS leder  har i samarbeid med HDs ledelse ansvar for innholdet i styrende dokumenter, koordinering, intern rådgivning og rapportering, mens øvrige medarbeidere har ansvar for gjennomføring og oppfølging.
IDENTIFISERE OG VURDERE SKADEVIRKNINGER I DRIFT, FORSYNINGSKJEDER OG FORRETNINGSRELASJONER
Risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vurderes for interne prosesser, samt i forhold til våre leverandører. Vi har leverandører av innleiepersonell, samt leverandører av varer/tjenester. Fremover vil risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil bli vurdert innenfor flere innkjøpskategorier.
STANSE, FOREBYGGE ELLER REDUSERE NEGATIVE KONSEKVENSER
Vi jobber strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede. Vi ønsker å sikre at leverandørenes ansatte har forsvarlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelsene overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet er ivaretatt:

Vi vil utvikle etiske retningslinjer for leverandører, som alle nye leverandører vil bli informert om. Retningslinjene vil inkludere krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet mm.

Leverandørene våre blir kontrollert og evaluert gjennom påseplikten og revisjoner.

Når vi finner avvik eller brudd på lover, forskrifter og vår etiske standard for leverandører, skal leverandørene rette opp i forholdet innen en viss tid. Vi vil jobbe tett sammen med disse leverandørene i denne prosessen.
OPPFØLGING/TILTAK
Forbedringstiltak skal følges opp slik at vi sikrer anstendige arbeidsforhold i alle ledd. Vi vil logge avvik i kvalitetssystemet vårt, og kunngjøre disse i en årlig bærekraftsrapport som er under utarbeidelse.
KOMMUNISERE HVORDAN PÅVIRKNINGER ER HÅNDTERT
Vi rapporterer vår innsats for arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår årsrapport nevnt over. Vi vil utarbeide informasjon som skal være lett tilgjengelig for publikum. 
Om noe bidrar til menneskerettighetspåvirkninger, er vi forpliktet til å kommunisere relevant informasjon til berørte eller potensielt berørte rettighetshavere på en tidsriktig, kulturelt sensitiv og tilgjengelig måte. Opplysninger om personlige forhold eller drifts-/forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde holdes utenfor redegjørelsen.
MER INFORMASJON
Du kan lese mer om arbeidet med leverandørledelse og etikk i leverandørkjeden i vår års- og bærekraftsrapport når den er ferdig utarbeidet. Våre etiske retningslinjer er publisert på www.halsnoydokk.no 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan HD jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til post@halsnoydokk.no .